.

STATUT

Polskiego Stowarzyszenia „Baśki”

 

Rozdział I

 

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie „Baśki” w skrócie PS „Baśka”, zwany w dalszym ciągu Stowarzyszeniem jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Garcz, koło Chmielna.
 2. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych zwanych Kołami.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej sympatyków „Baśki”.

§ 3.

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, działającą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie używa godła, a władze Stowarzyszenie używają pieczęci określającej ich nazwę.
 2. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II

§ 6.

Cele działalności Stowarzyszenie:

Rozwijanie i popularyzowanie gry karcianej w „Baśkę” jako dyscypliny sportowej.

Uprawianie „Baszki” jako dyscypliny sportu - jest dobrowolne.

Organizowanie i prowadzenie Polskiej Ligi „Baśki” oraz Pucharu Polski w „Baśkę” na zasadach sportowych.

Organizowanie i współorganizowanie turniejów regionalnych.

Stworzenie członkom Stowarzyszenie właściwych warunków prawidłowego zagospodarowania wolnego czasu.

Zapewnienie właściwej kulturalno-sportowej rozrywki szerokim rzeszom społeczeństwa.

Scalanie szerokich rzesz sympatyków „Baśki” i koordynowanie ich działań w celu nawiązania współpracy z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi na wspólnych płaszczyznach statutowych, a szczególnie kultywowanie tradycji i zwyczajów kaszubskich oraz pokazywanie walorów turystycznych Szwajcarii Kaszubskiej i Pomorza.

Kształtowanie wśród grających w „Baśkę” właściwych postaw obywatelskich i etyki sportowej oraz ukierunkowywanie działań w celu właściwego współżycia społecznego.

Prowadzenie działań na polu pomocy społecznej, szczególnie w zakresie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów ze społeczeństwem oraz wyrównywanie szans tych osób.

§ 7.

Realizacja celów:

Stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do rozwijania ich karcianych zainteresowań poprzez zabezpieczenie techniczno-organizacyjne przeprowadzanych imprez - turniejów.

Popularyzowane gry w „Baśkę” poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju turniejów i zawodów.

Stworzenie wspólnych i jednakowych zasad gry w „Baśkę” dla zawodników.

Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi i rządowymi w zakresie wykonania zadań statutowych.

Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Zwyczajnych.

Uczestników

Honorowych

Wspierających

§ 9.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel, który złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wniósł stosowną opłatę i pragnie czynnie wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia

§ 10.

Młodzież w wieku do 18 lat może być Członkiem Uczestnikiem Stowarzyszenia, za pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów. Uczestnicy do 18 lat są zwolnieni ze składek uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Członek Honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich i ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego PS „Baśki”.

§ 12.

Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Stowarzyszenia.

§.13. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
 3. Wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z pytaniami do właściwych władz Stowarzyszenia.
 4. Nosić odznaki Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkom Honorowym, Uczestnikom i Członkom Wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w § 13 pkt. 2, 3 i 4.

§ 15.

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 16.

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia na skutek nieopłacenia składki członkowskiej w określonym terminie co najmniej rok.
 3. Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z zachowaniem trybu odwołania na zasadach statutowych.

§ 17.

Za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji „Baśki”, PS Baśki będzie przyznawał „Tabakierę Baśkową”.

 

Rozdział IV

Władze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia

 

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie członków
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
 • Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

1a. Władzami Koła Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie członków Koła
 • Zarząd Koła,
 • Komisja Rewizyjna Koła,

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 4. Wybór władz Stowarzyszenia oraz ich odwołanie.
 5. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie Uchwał w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
 7. Zatwierdzanie Regulaminu działania Sądu Koleżeńskiego.
 8. Rozpatrywanie odwołań od kar orzeczonych przez Sąd Koleżeński.
 9. Podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia, a niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19a.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. Uchwalanie programu działania Koła.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Koła.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Koła.
 4. Wybór organów Koła oraz ich odwoływanie.
 5. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Koła.

§ 19b.

Tryb zwołania Walnego Zebrania Członków Koła § 20, 21, 22 i 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Baśki stosuje się odpowiednio – zastępując słowo Stowarzyszenie słowem Koło.

§ 20.

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok.
 2. O terminie Walnego Zebrania wraz z Porządkiem obrad Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków i uczestników, co najmniej 14 dni przed terminem.

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

 • na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 22.

 1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajny Walne Zebranie w terminie do 3·miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia Uchwały.

§ 23.

W Walnym Zebraniu uczestniczą

 1. Z głosem decydującym wszyscy członkowie.
 2. Z głosem doradczym członkowie honorowi i uczestnicy zebrania.

§ 24.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie i zaznaczeniu w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie 30 minut po upływie pierwszego terminu, uchwały podejmowane są większością głosów bez względu na liczbę obecnych. Podjęte Uchwały obowiązują wszystkie szczeble organizacyjne.

§ 25.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-12 osób, a Zarząd Koła 5-7 osób i każdorazowo ustalany jest uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może dokonać uzupełnienia swego stanu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 26.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania i realizowanie jego Uchwał.
 2. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat na działalność Stowarzyszenia.
 3. Ustalanie planów działania i preliminarza Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
 5. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania terenowych jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie ich działalności.
 6. Zawieszanie w czynnościach terenowych jednostek organizacyjnych lub poszczególnych członków.
 7. Zawieszanie Uchwał Walnego Zebrania, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu lub Uchwałami Stowarzyszenia.
 8. Zatwierdzanie Regulaminów i Instrukcji dla terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 10. Przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia.
 11. Wykluczenie członka/członków z szeregów Stowarzyszenia.
 12. Ustosunkowanie się do odwołań od wszystkich decyzji Zarządu Stowarzyszenia, które przysługują członkowi/członkom Stowarzyszenia do Walnego Zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia ,,Baśki’’, na piśmie w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

 § 26a.

Kompetencje Zarządu Koła określa Regulamin Jednostki Terenowej – Koła w tym realizacja § 26 ust. 1, 3, 10, 11 i 12 Statutu Stowarzyszenia - stosownie

§ 27.

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 1/2 członków Zarządu.
 3. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między członków.

§ 28.

Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 6 członków, w tym: Prezesa, 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§ 29.

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Opracowywanie planów działalności i preliminarza prac Stowarzyszenia.
 3. Opracowywanie Regulaminów i Instrukcji dla terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 4. Realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania.

§ 30.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 31.

Zarząd Stowarzyszenia oraz jego Prezydium realizują zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiadają przed Walnym Zebraniem członków.

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli Stowarzyszenia, składa się z 3 - 5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia swego stanu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Komisji.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić członek najbliższej rodziny członka Zarządu.

§ 33.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami w zakresie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§ 34.

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji.
 3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej koła – odpowiednio § 32, 33 i 34 Statutu Stowarzyszenia i zgodnie z Regulaminem Koła i instrukcją.

§ 35.

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 3 - 5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński może dokonać zmian swego stanu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Komisji.

§ 36.

Do zakresu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy:

1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia wyszczególnionych w Regulaminie działania Sądu, dotyczących nieprzestrzegania Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 37.

1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może orzekać następujące kary:

 • upomnienie,
 • zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 1 miesiąca do 2 lat
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia podlegają odwołaniu do Walnego Zebrania członków.

3. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego Związku określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie członków.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 38.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 • wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
 • dotacje, zapisy i darowizny,
 • inne dochody z odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

3. Wysokość składek członkowskich ustala się w wysokości 30 zł na rok.

§ 39.

 1. Do zaciągania zobowiązań, reprezentacji Stowarzyszenia przed instytucjami i innymi organizacjami, zawierania umów i składania oświadczeń w sprawach majątkowych upoważnione są dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
 2. Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia, w tym udzielania pełnomocnictw dla Zarządów Kół, wymagane są podpisy Prezesa lub w jego zastępstwie Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 40.

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają Uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie członków Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Brodnica Górna, 24 maj 2014 r.

 

Walne Zebranie Członków

Polskiego StowarzyszeniaBaśki”

 

Gościmy

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe Turnieje

 

14.03.2020 Borucino - CZARNA Liga Baśki ODWOŁANE

22.03.2020 Kartuzy - INAUGURACJA Polskiej Ligi Baśki ODWOŁANE

19.04.2020 Chmielno - Polskiej Ligi Baśki20170312_131233_resize.jpg

Używamy cookies, aby poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane do poprawnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, czytaj TUTAJ.

Akceptuję cookies na tym portalu.

Dodatkowa informacja